This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kurssisuoritus

Suo­ri­tus­ta­pa

Jos ha­lu­at 1 op suo­ri­tuk­sen, tee omal­la tyy­lil­lä­si ly­hyt tuo­tos, joka il­men­tää täl­lä kurs­sil­la op­pi­maa­si. Tuo­tos saa olla mie­lel­lään kol­laa­si­mai­nen eli yh­dis­tää use­am­paa eri si­säl­tö­muo­toa. Teks­ti­nä kor­kein­taan yksi A4-sivu, vi­deo- tai au­di­o­tie­dos­to­na enin­tään 2 mi­nuut­tia. Jos sinulla on työn alla pidempi esitys, tee siitä lyhyt esittely.

Tuotoksen muoto riittää todisteeksi tämän kurssin sisältöjen omaksumisesta eli sisältökohteena voi olla jokin itsellesi läheinen asia. Toki sisältönä voi olla vaikkapa oma yhteenveto kurssista.

Jos työstät isompaa kokonaisuutta, tee siitä lyhyt esittely.

Kurssisuorituksen jättäneile myönnetään Digiopus-osaamismerkki.

Toi­mi­ta tuo­tok­se­si kou­lu­tuk­sen pää­tyt­tyä vii­meis­tään xxx men­nes­sä säh­kö­pos­til­la digiopus1op (ÄT) gmail.com. Otsikoi viestisi Digi­opus 1 op ja ni­me­si.

 

osaamismerkkiDigiopuksen kurssisuorituksen saat Open Badge -osaamismerkkinä. Jos olet kerännyt osaamismerkkejä eri sähköpostiosoitteella kuin olet ilmoittautunut kurssille, kerro siitä kurssisuorituksesi yhteydessä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username